Μοίρασε πρόστιμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα συνολικά ύψους 738.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Από το προαναφερθέν ποσό, τα 300.000 ευρώ αφορούν την εταιρεία Folli Follie.

propoli
Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:
  • Την επιβολή προστίμου 348.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία HSBC BANK PLC για παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές πιστωτικής αθέτησης, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5 (1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012, κατά την πώληση 27.780.897 μετοχών της Eurobank.
  • Την επιβολή προστίμου 300.000 ευρώ στην Folli Follie, για παράβαση των διατάξεων του ν. 3556/2007 σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων, πέραν αυτών που σχετίζονται με τα ταμειακά διαθέσιμα, που αφορούν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2017.
  • Την επιβολή προστίμου 50.000 ευρώ στην Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 11 και 30 του Ν.3283/2.11.2004 και των άρθρων 3 και 7 της υπ’ αριθμ. 2/132/19.5.1998 και 3 και 8 της υπ’ αριθμ. 1/462/7.2.2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθόσον τα έτη 2008, 2009 και 2010 προέβη σε παραπλανητικές αναφορές προς πελάτες της σχετικά με την απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων τους σε υπό διαχείριση αμοιβαίο κεφάλαιο.
  • Την επιβολή προστίμου 20.000 ευρώ στην Eurobank, ως καθολική διάδοχο της Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ. για παράβαση από την Proton Τράπεζα ΑΕ των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ.1 του ν.3340/2005, λόγω μη ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για προνομιακές πληροφορίες που αφορούσαν την οικονομική της κατάσταση κατά το 2011.
  • Την επιβολή προστίμου 20.000 ευρώ στην «Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 61, 65 του ν. 4099/2012 και των άρθρων 3 της υπ’ αριθμ. 2/452/01.11.2007 και 18 της υπ’ αριθμ. 1/452/01.11.2007 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που αφορούν σε μη τήρηση επενδυτικών ορίων των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και μη εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου.

Loading