Πρόστιμα ύψους 640.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλλε πρόστιμα ύψους 640.000 ευρώ, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε:

propoli

– Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 300.000 ευρώ, και συγκεκριμένα προστίμου ύψους 150.000 ευρώ, σε έκαστο εκ των νομικών προσώπων «EUROASIAN Rail Skyway Systems Holding II Ltd» και «RSW INVESTMENT GROUP Ltd» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 3 του ν. 3401/2005, όπως ίσχυε, καθώς διενεργούσαν, μέσω του διαδικτύου, από την ιστοσελίδα https://www.skywaygreece.com/ και τους συνδέσμους αυτής και άλλων μέσων, στην Ελλάδα, διαφημίσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις ή ανακοινώσεις, προς το σκοπό προσέλκυσης κοινού για επένδυση σε μετοχές, δίχως να έχει χορηγηθεί έγκριση ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

– Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 160.000 ευρώ για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 7 και 17 του ν. 3340/2005, ως ίσχυε, για συμμετοχή σε χειραγώγηση κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί της μετοχής της εταιρείας «AUDIO VISUAL ENTERPRISES S.A.». Συγκεκριμένα επιβάλλεται για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3340 πρόστιμο: 70.000 ευρώ στην εταιρεία «Thetis Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (πρώην International Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων), 40.000 ευρώ στον κ. Νικόλαο Καβρουλάκη, και 40.000 ευρώ στον κ. Μιχάλη Πλατανόπουλο, ως κορυφαίων εντολέων. Επίσης επιβάλλεται για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3340/2005 πρόστιμο 10.000 ευρώ στην εταιρεία «Orange Partners ΑΕΠΕΥ» (ήδη «Orange Partners Ανώνυμη Τουριστική, Κτηματική και παροχής υπηρεσιών εταιρεία»), ως κατ’ επάγγελμα διαμεσολαβητή στην κατάρτιση συναλλαγών.

– Tην επιβολή προστίμου 70.000 ευρώ στην «INTERAMERIKAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε», ως αντιπρόσωπο αμοιβαίων κεφαλαίων για παράβαση διατάξεων σχετικά με παραπλανητική ενημέρωση κατά το παρελθόν για την απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων πελατών σε υπό διαχείριση αμοιβαίο κεφάλαιο.

– Tην επιβολή προστίμου 70.000 ευρώ στην «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» για παράβαση διατάξεων σχετικά με παραπλανητική ενημέρωση κατά το παρελθόν. για την απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων πελατών σε υπό διαχείριση αμοιβαίο κεφάλαιο.

– Την επιβολή προστίμου 40.000 ευρώ στην «EUROBANK EFG Fund Management Company (Lux)» για παράβαση διατάξεων σχετικά με παραπλανητική ενημέρωση κατά το παρελθόν για την απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων πελατών σε υπό διαχείριση αμοιβαίο κεφάλαιο.

Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών των εταιρειών «Καράτζη», «Νηρεύς» και «ΣΕΛΟΝΤΑ», σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος των εταιρειών.

Δείτε ακόμη:

Κύριο λιμάνι εισόδου στην Ευρώπη για την Κίνα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Loading